عکاسی(سارامهاجری) - یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی هوافضا (سارامهجری-مینا عابدین زاده-فاطمه فلاح) - شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹
کاربرد نانو درصنایع دریای (سارامهجری ) - جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹
گفتار درمانی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته حقوق - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته الهيات و معارف اسلامي: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته بینایی‌ سنجی‌ یا اپتومتریست:(فاطمه اميري) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته هاي مهندسي مكانيك و گرايشهاي ان: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته فيزيك وگرايش هاي كارشناسي: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته هاي مهندسي عمران: - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
کاردانی تکنسین اطاق عمل - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رادیولوژی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
دكتري پزشكي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
كارداني بهداشت عمومي (مبارزه با بيماريها) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مدیریت امور بانکی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی رباتیک - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
هوانوردی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی فناوری اطلاعات(IT) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
دادپزشک -(سارا مهاجری -فاطمه فلاح -مینا عابدین زاده ) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
پرستاری- مینا فهیمی تبار - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
عجیب ترین شغل های جهان(مولوی ،درمحمدی ، مرادی مقدم) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
جامعه شناسی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
باستان شناسی(مینا فهیمی) - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
کتابداری - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته ی زبان و ادبیات عربی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته ی زبان و ادبیات فارسی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته جنگلداري - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مدیزیت جهانگردی و هتلداری - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
دارو سازی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته تكنولوژي پرتو شناسي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مدیریت خاص - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی پلیمر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
دندانپزشکی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مدیریت دولتی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته ی علوم قرآنی و حدیث - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
رشته راديولوژي - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
فلسفه - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مامایی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی راه اهن - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
خلبانی هلکوپتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی مراقبت برواز - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی رباتیک - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مراقبت پرواز یعنی..... - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندس کامبیوتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی نساجی - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی هوافضا - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
خلبانی هلیکوپتر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی اپتیک ولیزر - چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
مهندسی پزشکی - سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹
رویکرد فیزیوتراپی (Physical Therapy Approach) - سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹